CONTACT FIO

  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลโยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
  ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทร 081-6021106

  ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ
  (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
  146 ถ. ประชาราษฎร์สาย 1 แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  โทร 02-5850339 , 02-5873826-7