FIO LEADERSHIP

FIO LEADERSHIP

FIO LEADERSHIP

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์
ผู้อำนวนการ

นายสุกิจ จันทร์ทอง
รองผู้อำนวยการ

นายชาญณรงค์ อินทนนท์
รองผู้อำนวยการ

นายประสิทธิ์ เกิดโต
รองผู้อำนวยการ

จิตริน จินตปรีชา
นักออกแบบ

ศุภพงศ์ สอนสังข์
นักออกแบบ